ហេតុអ្វី ខ្ញុំខុសគេ? why I am different?

[English below]

ខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វី ខ្ញុំខុសគេ? ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនស្អាតដូចគេ? ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនមានរាងស្អាតដូចតារា? ខ្ញុំមួយថ្ងៃៗគិតតែពីដេកតូចចិត្តចំពេាះខ្លួនឯង។ ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនឹងខ្លួនឯងអស់រាប់ឆ្នាំ។ ខ្ញុំមិនមានទំនុកចិត្តលេីខ្លួនឯង។ 

Source: Internet
រហូតដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំ ភ្ញាក់ខ្លួនដូចខ្មេាច៧ថ្ងៃ។ ទេាះបីជាខ្ញុំខំកែរប្រែខ្លួនខ្ញុំប៉ុណ្ណា ធ្វេីអោយប្លែកពីសំបកខ្លួនខ្ញុំប៉ុណ្ណា នៅពេលយប់ ខ្ញុំជំរះម្សៅពីមុខខ្ញុំ ដេាះសក់ក្លែងក្លាយចេញ ដេាះស្បែកជេីកកែងកំរាស់១តឹកចេញ រូបខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំ។ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំនឿយហត់នឹងរឿងនេះណាស់។ 

Source: Internet
ខ្ញុំចាប់ផ្តេីមនឿយហត់នឹងការប្រឹងធ្វេីខ្លួនមិនមែនជារូបខ្លួនឯង។ ខ្ញុំបារម្មណ៏ជ្រុលចំពេាះអ្នកដទៃមេីលមកខ្ញុំ ហេីយភ្លេចគិតចំពេាះខ្លួនឯង។ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទទួលយកសម្បុរស្រអែម និងរាងដ៏ទាបរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំរៀនទទួលយកខ្លួនឯង ហេីយរៀនរស់ដោយសប្បាយចិត្តចំពេាះអ្វីដែលខ្ញុំមាន។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៏ថាធូរស្រាល់ខ្លួនច្រេីន ហេីយក៏សប្បាយចិត្តជាងមុនដែរ។​ 

Source: Internet
I always ask myself 'why I am different?' 'why I am not pretty like others?' 'why I don't have a sexy body like supper stars?' Most of the day, I keep upsetting with myself, I have been doing this to myself for years. I don't have any confident. 

Until one day, I realize that even I tried to change myself as much as I wish to, at night before I go to bed, I wash the thick makeup on my face, take out the fake hair, and take off the 10 cm high heels, I am still 'me' I am so tired of trying to be someone else I am not. 

I started to learn how to accept myself, I was worried too much how others see me and forget  how my true me sees me? I decided to accept everything about myself, my dark skin, high,... I learn how to live with my true self. I learn how to live happy life, I feel much better and relief. I chose my true me. 


RECENT POSTS

Adventure to Northern Vietnam

Slovenia/ A night bus

Captain of life - new book

Travel and Material World

You should marry a rich man

Girls travel far of course

A pair of shoes